Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
0981 8d92 500
4386 0fc1
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viaSzczu Szczu
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viajajeczko jajeczko
5384 fd21
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viadooomiiin dooomiiin
3546 b8b0 500
Reposted fromkukka kukka viadooomiiin dooomiiin
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— Jarosław Borszewicz
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viadooomiiin dooomiiin
7359 87ac 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadooomiiin dooomiiin
3763 f778
Reposted fromdooomiiin dooomiiin

Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viadooomiiin dooomiiin
Polityka zmieni się w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w naukę, nauka w wiarę.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromavooid avooid viadooomiiin dooomiiin
9972 cc2d 500
Reposted fromtwice twice viadooomiiin dooomiiin
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh

April 18 2015

Reposted fromdfw777 dfw777 viairmelin irmelin
3406 7b8b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadilemma dilemma
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaSzczu Szczu
3312 73e1
Reposted fromfungi fungi viaSzczu Szczu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl