Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

Reposted fromFlau Flau vianyaako nyaako

November 22 2016

9181 ae18
Reposted fromlordi000666 lordi000666 viagreywolf greywolf
0948 637a 500
Reposted frommrrru mrrru

November 21 2016

1564 3e20
Reposted fromhepke hepke viabuzibuzi buzibuzi
1611 fca6
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viabuzibuzi buzibuzi
Reposted fromqb qb vianieprzytomny nieprzytomny
4319 2ca1
Reposted fromtfu tfu viaconcarne concarne
1902 c6cf 500
Reposted fromkurorori kurorori viaconcarne concarne
7987 c377
Reposted fromqkukier qkukier viagreywolf greywolf
2265 58be 500
Reposted fromrol rol viacichystuKot cichystuKot

November 16 2016

Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky
Reposted fromadwen adwen viaporanny poranny
7585 7ed4 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
9773 6f3b 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
0997 57a6
Reposted fromnyaako nyaako viazprycaz zprycaz
8519 3241 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaepidemic epidemic
2379 56f8 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaMamba Mamba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl